Privacyverklaring

1. Waarom deze privacyverklaring?

OVIO fv (hierna OVIO, "wij" of "ons") hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

Wij willen u door middel van deze privacyverklaring informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens en raden u aan deze zorgvuldig door te nemen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

Door het afsluiten van een overeenkomst met ons of het meedelen van uw persoonsgegevens buiten een overeenkomst om verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze verklaring alsook met de verwerking van de gegevens zelf.

OVIO is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verkrijgen wanneer u de website bezoekt of wanneer u deze meedeelt. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”). De aangestelden en medewerkers van OVIO alsook dienstverleners die zij inschakelt en die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

OVIO heeft steeds het recht om de privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Het verderzetten van het gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen die zijn aangebracht aan de huidige privacyverklaring. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 31 mei 2018.

2. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

U kan OVIO bereiken via volgende contactgegevens:

OVIO fv, Beversesteenweg 314, 8800 Roeselare

E-mail: info@ovio-groep.be Website: www.ovio-groep.be

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

OVIO verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt OVIO volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Identificatiegegevens (voor zover u deze verstrekt): uw naam, e-mail, telefoon, gsm en adres
 • Interessen
 • Locatiegegevens
 • Logbestandgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingsysteem
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Cookies: wij gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om aangepaste voorkeursinstellingen te onthouden (bv. taal), ... Voor meer informatie over wat cookies zijn en hun gebruik verwijzen wij naar onze Cookieverklaring.

 

4. Voor welke doeleinden worden persoonsgegevens gebruikt?

OVIO gebruikt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om in contact te treden met u en u de nodige inlichtingen te verschaffen over onze diensten;
 • Klanten- en leveranciersbeheer
 • Administratie, boekhouding, bestellingen, uitvoering van diensten, offerte, facturatie en opvolging;
 • Het verzorgen van een optimale werking van de website.

Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden voor direct marketing. Dit is het toesturen van commerciële informatie over onze diensten.

5. Wat is de rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:

 • u uw toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van de privacyverklaring hebt gegeven (door bv. ondertekening van een verklaring met onze privacyverklaring of het aanvinken/aanklikken van een checkbox op de website);
 • de verwerking noodzakelijk is voor het sluiten van en/of de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek voor de sluiting van een overeenkomst bepaalde maatregelen te nemen;
 • dit noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van OVIO (bv. bij de verwerking voor direct marketing)

In ieder geval, vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacyverklaring, geeft u OVIO de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacyverklaring.

6. Wie ontvangt en/of verwerkt uw persoonsgegevens nog (naast OVIO)?

 • De IT provider(s) van OVIO in het kader van beheer, onderhoud, ondersteuning en hosting van de website en IT infrastructuur.

7. Waar en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de in deze privacyverklaring opgelijste doeleinden te bereiken.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1 Recht op informatie

U hebt het recht op informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit wordt u meegedeeld via deze privacyverklaring.

8.2 Recht op inzage

U hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.

8.3 Recht op verbetering

U hebt het recht om verbetering van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen of onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.

8.4 Recht op gegevenswissing of beperking

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.5 Recht op bezwaar

U hebt het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt ten allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u een geschreven verzoek met bewijs van identiteit richten aan OVIO:

 • Via aangetekend schrijven aan: OVIO fv, Beversesteenweg 314, 8800 Roeselare
 • Via e-mail aan: info@ovio-groep.be

10. Hoe kunt u klacht indienen?

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Hebt u toch bepaalde klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van onze contactkanalen beschreven in artikel 9, zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

Indien u van oordeel bent dat u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsauthoriteit via deze link.

 

Vragen? Contacteer ons gerust: info@ovio-groep.be